Ma 2021. szeptember 18., szombat, Diána napja van.

Főmenü

A szövetségről

Alapszabályzat

I. Általános rendelkezések

1. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége az alapító tagok szabad akaratából létrejött szervezet. Az anyanyelvi mozgalom szervezése révén támogatja a Romániában élő magyaroknak az anyanyelv használatára, az anyanyelvi kultúra megőrzésére és fejlesztésére, valamint a magyarság  különböző csoportjaival fenntartott kapcsolatainak ápolására irányuló  erőfeszítéseit. Alapokmánya a jelen Alapszabály.

2. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége önálló, független, politikai céloktól mentes szervezet.

3. A Szövetség jogi személyiséggel, jelvénnyel, pecséttel, lej és valuta  folyószámlával rendelkezik. A Szövetség tevékenységi ideje meghatározatlan.

4. Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének székhelye: Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre u. 4 sz., 1. th., C lh., 10. lr., Kovászna megye.

5. A Szövetség tevékenységét Románia területén fejti ki, de szükség szerint az ország bármelyik településén létrehozhatók helyi szervezetek.

II. A Szövetség célja és célkitűzései

6.  Az AESZ  célja a magyar nyelv ápolása  a nyelv használói, a társadalom érdekében.
A Szövetség szervezési keretet biztosít mindazoknak, akik felelősséget éreznek  anyanyelvünk  helyes és kulturált használatáért. A Szövetség kinyilvánítja azt a  meggyőződését, hogy az anyanyelv kellő ismerete és igényes használata mindenfajta tudás  megszerzésének és a társadalmi–szellemi megújulásnak nélkülözhetetlen feltétele.

7. A  Szövetség törekvése, hogy együttműködjön  minden olyan belföldi és külföldi szervezettel és intézménnyel, amelynek tevékenysége az anyanyelv ápolásához, helyes használatához kapcsolódik.

8. Az írott és beszélt magyar nyelv állapotát vizsgáló és értékelő tanulmányokat dolgoz ki együttműködve a felsőoktatási szakintézményekkel.

9. Figyelemmel kíséri  és támogatja az iskolák anyanyelvi és anyanyelvművelő munkáját, valamint a magyar nyelven való oktatás minőségének javítását.

10. Olyan előadásokat, versenyeket, konferenciákat, pályázatokat, tanfolyamokat szervez, amelyek a magyar nyelv ápolását szolgálják.

11. Kezdeményezi és támogatja olyan kiadványok megjelentetését, amelyek megalapozzák az igényes nyelvhasználatot és tudatosítják a nyelvhasználat felelősségét.

12. A Szövetség támogatást és ösztöndíjat biztosíthat elsősorban tanulóknak és egyetemistáknak, de bárki másnak is, akinek tevékenysége összhangban van  az AESZ célkitűzéseivel.

13. A Szövetség szakmai, szervezési és anyagi segítséget nyújt tanulóknak és egyetemistáknak. Támogatja felkészülésüket és részvételüket az országban és külföldön szervezett versenyeken.

14. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Szövetség megteremti magának a feltételeket a tájékoztatáshoz, dokumentálódáshoz, kiadáshoz, saját szolgáltatási és kereskedelmi formák szervezéséhez.

III. Tagság-jogok és kötelezettségek

15. A Szövetség tagságába való felvétel írásban kinyilvánított kérés (belépési nyilatkozat) kitöltése alapján, az elnökség jóváhagyásával történik.

16. Az AESZ tagjai lehetnek bel- és külföldi, jogi vagy természetes  személyek, akik elismerik az alapszabályzatot, hozzájárulnak  a Szövetség célkitűzéseinek megvalósításához.

17. A Szövetség tagjai: az alapító tagok, a tiszteletbeli tagok, a rendes tagok.

18. Az alapító tagok olyan személyek, akik részt vesznek  a Szövetség  megalapításába, és ennek megfelelően szerepelnek  az AESZ törvényes megalakulásának irataiban.

19. A Szövetség tiszteletbeli tagjai lehetnek a tudományos, társadalmi és kulturális élet hazai és külföldi  személyiségei, akik egyetértenek az AESZ  célkitűzéseivel, és tevékenységében  támogatják.

20. A Szövetség tagjai lehetnek azok a személyek, akik elismerik az Alapszabályzatot, belépnek a Szövetségbe, hozzájárulnak a Szövetség céljainak és célkitűzéseinek megvalósításához.

21. A Szövetség tagjainak jogai:

a.      választhatnak és megválaszthatóak a Szövetség bármely vezető tisztségébe

b.      részt vehetnek a Szövetség által kezdeményezett tevékenységekben

c.       tájékozódhatnak az AESZ tevékenységéről

d.      tevékenységükért anyagi és erkölcsi támogatásban részesülhetnek

22. A tagok kötelezettségei:

a.      vegyenek részt a közösen kidolgozott programok megvalósításában

b.      járuljanak hozzá a szövetségi munka tökéletesítéséhez, a Szövetség népszerűsítéséhez

23. A  tagság kilépés vagy kizárás esetén  szűnik meg. A Szövetségből való kilépés az AESZ elnökségéhez eljuttatott írott kérés  alapján történik.
A végleges kizárást a közgyűlés dönti el, olyan megnyilvánulások esetében, melyek a tagsági minőséggel összeférhetetlenek.

Az Elnökség felfüggesztheti a tagsági minőséget a legközelebbi közgyűlésig.

 IV. A Szövetség vezető, ügyviteli és ellenőrző szervei

24. A Szövetség vezető szervei: a közgyűlés, az elnökség.

25. A Szövetség legfőbb szerve a  tagokból vagy kijelölt küldöttekből álló közgyűlés. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással  vagy – a jelenlevő tagág 1/3-ának kérésére – titkos szavazással hozza. A közgyűlés a következő kérdésekben határoz:

a.      az Alapszabály elfogadása, kiegészítése vagy módosítása

b.      az elnökség megválasztása, tagjainak vissszahívása

c.       a számvizsgáló bizottság megválasztása

d.      a tanács és az ellenőrző bizottság beszámolóinak, valamint a költségvetésnek a jóváhagyása

e.       csatlakozás más szervezetekhez, ezekből való visszalépés

f.        a tagok felvételének megerősítése és kizárása a 23. pontban előírtak alapján

g.      azon tisztségek meghatározása, amelyeket tiszteletdíj illet.

h.      a Szövetség újjászervezése  vagy feloszlatása  a tagok 2/3-ának szavazatával.

 

A  Közgyűlés kétévenként ülésezik, de az elnökség , a számvizsgáló bizottság , vagy a tagok legkevesebb 1/3-ának kérésére – bármikor összehívható.
Tisztújításra négyévenként kerül sor.

 

26. Az állandó vezetést az elnökség biztosítja, amely 7 személyből áll: elnökből, alelnökből,  ügyvezető elnökből és 4 tagból. Az elnökség negyedévente ül össze az elnök összehívására, vagy legalább 4 tag, illetve a számvizsgáló bizottság kérésére. Határozatait legalább 4 tag jelenlétében hozza a tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazattal.Az elnökség üléseit az elnök hiányában az elnökhelyettes vagy az ügyvezető elnök vezeti. Különleges esetekben az elnökség adhat ideiglenes megbízást valamelyik tisztségre. Az elnökségnek a következő a hatásköre:

a.      folyamatos ügyintézés

b.      meghatározza az ösztöndíjakat, az anyagi és pénzbeli segélyeket

c.       nyilvántartja a tagokat és tagsági díjakat

d.      megszervezi a tájékoztatást és a dokumentálást a szövetség céljainak elérése érdekében

e.       határoz a tagfelvétel kérdésében

f.        évi beszámolót készít, biztosítja a pénzügyi ügyvitelt

g.      ajánlatot tesz  a Szövetség tagjait ösztönző anyagi és erkölcsi támogatásra, vagy más jogi és természetes személyek tiszteletdíjára, támogatására.

Rendkívüli esetekben az elnökség jogosult időleges megbízatást adni egyes tisztségek betöltésére.

27. Az Elnökség összetétele:

Péntek János, elnök

Erdély Judit, alelnök

Ördög-Gyárfás Lajos, ügyvezető elnök

Kádár Edit, tag

Turzai Melánia, tag

Zsemlyei Borbála, tag

Zsigmond Emese, tag

28. A Szövetség elnökének hatásköre:

a.      képviseli a Szövetséget a természetes és jogi személyekkel való kapcsolatokban

b. aláírja a pénzügyi és könyvelőségi iratokat

c.  elvégzi Közgyűlés által előírt feladatokat

29. A 28. pontban előírt hatáskört az elnök hiányában az alelnök, az ügyvezető elnök vagy az elnökség által feljogosított tag gyakorolja.

30. Az alelnök hatásköre:

a. elvégzi a közgyűlés és az elnökség által előírt feladatokat

b. a Szövetség szakmai tevékenységének irányítása, programjainak kidolgozása

c. kényszerítőkörülmények  esetében, ha az elnök nem tudja ellátni feladatait  betölti az elnök feladatkörét.

31. Az ügyvezető elnök hatásköre:

a.      elvégzi a közgyűlés és az elnökség által előírt feladatokat

b.      vezeti a Szövetség hivatalát

c.       előkészíti a Szövetség szerveinek tanácskozásait

d.      gyakorolja a munkáltatói jogokat

e.       képviseli a Szövetséget pénzügyi és banki intézményeknél

f.        aláírja a pénzügyi és könyvelőségi iratokat

g.      irányítja a Szövetség forrásgyüjtő tevékenységét, pályázatokban való részvételét

h.      képviseli a Szövetséget bel- és külföldi pályázatokban

i.        aláír támogatási, együttműködési, megbízási szerződéseket

j.        az elnök és alelnök akakdályoztatása esetén ellátja azok jogkörét.

32. Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által megválasztott három tagból áll. Tagjai nem lehetnek egyidejűleg az elnökség tagjai is.

Az ellenőrző bizottság hatásköre:

a.      évenként, vagy amikor szükséges, ellenőrzi a gazdasági-pénzügyi tevékenységet és a Szövetség tulajdonában levő anyagi javak kezelését, észrevételeiről beszámol az elnökségnek

b.      összeállítja az évi jelentést a pénzügyi tevékenységekről, és bemutatja a közgyűlésnek megvitatásra és elfogadásra

 

V. A Szövetség Szakmai Bizottsága

33. A Szövetség tevékenységét, programjainak megvalósítását, új tagok toborzását egy 15 fős Szakmai Bizottság segíti.

A Szakmai Bizottság tagjait az elnök vagy az elnökség jelöli ki, és kéri fel írásban. Tagságuk akkor lesz érvényes, ha ugyancsak írásban elfogadják a felkérést.

 

VI. A Szövetség vagyona

34. A Szövetség vagyona a hivatalos bejegyzéskor a folyószámlán levő összegből, a tagdíjakból származó összegből, a törvényesen kapott külföldi és hazai adományokból és alapból, valamint azon jövedelem hányadrészéből áll, mely a termelő és kereskedelmi tevékenységek értékesítéséből, a szervezett tanfolyamok díjából, a Szövetség jellegének megfelelő kiadványok nyomtatása, megjelentetése és forgalmazása, művészeti–kulturális rendezvények bevételeiből, könyvek és más kiadványok törvényes behozatalából, és bármely más javak behozatalából származik, melyekhez a Szövetség törvényesen jutott hozzá.

A Szövetség felbomlása esetén  vagyona egy hasonló célú erdélyi magyar közművelődési egyesületre száll, a közgyűlés döntése alapján.

 

VII Zárórendelkezések

 

 35. Jelen, a 2018. május 12-ei közgyűlésen jóváhagyott alapszabályzat módosítja és helyettesíti az 1992. március 27-én tartott közgyűlésen jóváhagyott, az 1997. október 18-án tartott közgyűlésen kiegészített és módosított alapszabályzatot. 

Ismertető

A szövetség elnöksége és tanácsa

Társzervezetek

Elérhetőségek

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/