Ma 2020. február 23., vasárnap, Alfréd napja van.

Főmenü

Versenyek

Versenyek feladatlapjai

 

Implom József Helyesírási Verseny középiskolásoknak, országos döntő, 2009

 

 T o l l b a m o n d á s

Mikes Kelemen, (─) aki a régi székely Mikes család református köznemesi ágából származott, (─) 1690 augusztusában Zágonban látta meg a napvilágot. Atyja, Mikes Pál (,) Thököly híveként a császáriak börtönében halt meg. A félárva fiú gyermekéveit a háromszéki atyafiság udvarházaiban töltötte. 1707-ben a zabolai származású Mikes Mihály gróf ajánlására Rákóczi fejedelem maga mellé vette belső inasnak. A szabadságharc bukása után követte urát a száműzetésbe: 1711. február 21-én Rákóczival Lengyelországba indult, majd 17l2 novemberében Franciaországba vitorlázott, s Párizsba és Versailles-ba is elkísérte a fejedelmet. Miután 17l7-ben Rákóczit, Mikest és társaikat fő- és jószágvesztésre ítélték, titokban Marseille-en keresztül mindnyájan Törökországba hajóztak.
Mikes Kelemen török földre érkezésük után az átmenetinek vélt tartózkodás napjainak megörökítésére irodalmi levelezésbe kezdett: 1717 októberétől 1758 decemberéig 207 fiktív levelet írt egy kitalált rokonhoz, bizonyos P. E. grófnőhöz. A Törökországi levelek nemcsak stílustörténeti emlék, nemcsak kordokumentum, hanem múlhatatlan értékű irodalmi alkotás: a XVIII. (18.) században oly divatos leveleskönyv műfajának talán az egyetlen világszínvonalú magyar megvalósítása. A levélíró a képzeletbeli, fiatal „édes nénémmel” való társalgással megteremtette az érzelmi beleélés és a személyes kifejezés meghitt irodalmi keretét. Elbeszélő készsége, tréfára kész székely mesélő kedve, stílusfantáziája, eredeti nyelvi tehetsége az általa megalkotott új műformában hatásosan érvényesült.
„Mikes a késő barokk, rokokó széppróza utolérhetetlen tollú mestere, a régebbi magyar prózaírás klasszikus alakja” ─ olvashatjuk az Új magyar irodalmi lexikonban.
(50 pont)

F e l a d a t l a p

1. Válaszd el minden lehetséges helyen az alábbi szavakat, és úgy írd le őket!
vígoperai ………………………… bridzsel………………………… Gaálék …………………………………. Csíkszentimre …………………………… orchidea………………………...
(5 pont)
2. Ahol szükséges, tedd ki a megfelelő ékezeteket!
periodikus, tizes, inkvizició, bünhödik, szerviz,
bölcsöde, dicséretes, revü, hugocskám, lámpabura
(10 pont)
3. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú mássalhangzókat!
u…nyi (j) á…vány (l) monogra… (m) a…ancs (g) má…ik (l)
a…umulátor (k) fe…séges (n) nő… (j) zölde… (l) hanya…lik (t)
(10 pont)
4. Írd be az alábbi szavakba a j hangot jelölő betűt!
zöre…, pe…hes, re…té…, fo…togat, me…ek,
tava…, aszá…, muszá…, erek…e, karé…
laká…, malá…, su…kol, bö…t, mo…,
(15 pont)
5. Döntsd el, melyik alakváltozat írásképe helyes! Húzd alá a jó változatot!
észszerű ésszerű fénnyaláb fénynyaláb
juhval juhhal Ivettel Ivett-tel
vállap váll-lap effelé efelé
eféle efféle gallyal gally-lyal
sahval sahhal dzsesszerű dzsessz-szerű
(20 pont)
6. Karikázd be az alábbi mondatokban található hibásan írt szavakat, és írd le őket helyesen az üresen hagyott helyre!
Mi lessz, lőttök már? __________________________________________________________
Most jösz vagy mész? _________________________________________________________
Ne ríjj tovább! _____________________________________________________________
Eredj, és jól nyizsd meg a csapot, hogy erősen follyék a víz! __________________________
Nem tanácsolom, hogy elküld a levelet! ___________________________________________
Látsd be, hogy tévettél! ________________________________________________________
Ne edzél túl sokat! ____________________________________________________________
Haggyátok abba! _____________________________________________________________
Ne higyjetek nekem! __________________________________________________________
A bátty ügyesen játsza a megnemértett tehetség szerepét. ___________________________________________________________________________
(15 pont)
7. Egybe, kötőjellel vagy külön? Írd le őket helyesen!
UNOSUNTALAN………………………………………………………………………………
SÍRVANEVETVE………………………………………………………………………………
LELKIISMERETFURDALÁS…………………………………………………………………
IDEODATEKINGET…………..………………………………………………………………
TANÁRÚR .………….……………………………………………………………………….
KUTYAMACSKABARÁTSÁG………………………………………………………………
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS……………………………………………………………………
IDŐJÁRÁSJELENTÉS…………………………………………………………………………
TEREFERE …………………………….……………………………………………………
CIRÓKAMARÓKA………………………..……………………………………………………
(10 pont)
8. Alkoss földrajzi neveket az alábbi szóelemekből, és írd le a nevek -i képzős származékait is!
KELETI, KÁRPÁTOK ……………………..…………………………………………………..
UDVAR, HELY, SZÉK ………………………………………………………………………
SZENT, ANNA, TÓ……………………………………………………………………………
FELSŐ, TISZA, VIDÉK………………………………………………………………………
MAROS, KÖRÖS, KÖZE………………………………………………………………………
RIO, DE, JANEIRO……………………………………………………………………………
(12 pont)
9. Írjd le betűvel a következő számokat!
7 000 437 …………………………………………………………
2 584 …………………………………………………………
1982 …………………………………………………………
(3 pont)

Javítókulcs

 T o l l b a m o n d á s

Mikes Kelemen, (─) aki a régi székely Mikes család református köznemesi ágából származott, (─) 1690 augusztusában Zágonban látta meg a napvilágot. Atyja, Mikes Pál (,) Thököly híveként a császáriak börtönében halt meg. A félárva fiú gyermekéveit a háromszéki atyafiság udvarházaiban töltötte. 1707-ben a zabolai származású Mikes Mihály gróf ajánlására Rákóczi fejedelem maga mellé vette belső inasnak. A szabadságharc bukása után követte urát a száműzetésbe: 1711. február 21-én Rákóczival Lengyelországba indult, majd 17l2 novemberében Franciaországba vitorlázott, s Párizsba és Versailles-ba is elkísérte a fejedelmet. Miután 17l7-ben Rákóczit, Mikest és társaikat fő- és jószágvesztésre ítélték, titokban Marseille-en keresztül mindnyájan Törökországba hajóztak.
Mikes Kelemen török földre érkezésük után az átmenetinek vélt tartózkodás napjainak megörökítésére irodalmi levelezésbe kezdett: 1717 októberétől 1758 decemberéig 207 fiktív levelet írt egy kitalált rokonhoz, bizonyos P. E. grófnőhöz. A Törökországi levelek nemcsak stílustörténeti emlék, nemcsak kordokumentum, hanem múlhatatlan értékű irodalmi alkotás: a XVIII. (18.) században oly divatos leveleskönyv műfajának talán az egyetlen világszínvonalú magyar megvalósítása. A levélíró a képzeletbeli, fiatal „édes nénémmel” való társalgással megteremtette az érzelmi beleélés és a személyes kifejezés meghitt irodalmi keretét. Elbeszélő készsége, tréfára kész székely mesélő kedve, stílusfantáziája, eredeti nyelvi tehetsége az általa megalkotott új műformában hatásosan érvényesült.
„Mikes a késő barokk, rokokó széppróza utolérhetetlen tollú mestere, a régebbi magyar prózaírás klasszikus alakja” ─ olvashatjuk az Új magyar irodalmi lexikonban.
(50 pont)
A tollbamondás menete:
1. felolvasás normál beszédtempóban
2. a szöveg tartalmára irányuló kérdezési lehetőség
3. értelmi szakaszonkénti diktálás
4. felolvasás normál beszédtempóban
A bekezdéseket mondjuk be minden fázisban!
Az „édes nénémmel” szerkezet idézőjeles voltát szövegfonetikai eszközzel érzékeltessük a diktálás közben!
A két kettőspontot tartalmazó mondatban a diktálásnál szintén érzékeltessük szövegfonetikai eszközzel, hogy ott nincs vége a mondatnak, s itt kettőspont következik.
A helyesírási típushibák pontozása
Durva hiba (3 pont)
1. a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban (származott, klasszikus stb.)
2. az összeolvadás (olvashatjuk, tehetsége stb.), a részleges hasonulás (tartózkodás stb.), az írásban jelöletlen teljes hasonulás (készsége) és a kiesés hibás írásmódja (mindnyájan)
3. kis és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek (pl. Mikes, Zágon, Thököly, Rákóczi, Franciaországba, Lengyelországba), melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képzett melléknév (pl. háromszéki, zabolai) esetében
4. igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása (látta meg, halt meg, megteremtette, beleélés stb.)
5. tagadószó egybeírása az igével, tagadott szóval, tagadott kifejezéssel
6. az ly - j tévesztése közhasználatú szótőben és toldalékban, az ly - j hiánya vagy kiejtés szerinti jelölése (oly, műfajának, kifejezés, székely, Mihály stb.)
7. felszólító módú igealakok hibái
Súlyos hiba (2 pont)
1. közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása (maga mellé, török föld, leveleskönyv, stílustörténeti, nemcsak, rokokó széppróza, prózaírás stb.)
2. közhasználatú szavak elválasztása
3. magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban (híveként, száműzetésbe, megörökítésére, írt stb.)
4. mondatkezdő nagybetű tévesztése
Egyéb hiba (1 pont)
1. nem közhasználatú szavak durva és súlyos hibái (Versailles-ba, Marseille-en stb.)
2. köznevek kezdőbetűjének tévesztése (pl. fejedelem, székely, török)
3. kezdőbetű tévesztése több elemből álló tulajdonnévből képzett melléknév esetében
4. betűtévesztés
5. Központozási hiba (darabonként 1-1 pont)
 
mondatzáró írásjelek;

tagmondatok közötti írásjelek;

mondatrészek közötti írásjelek hiánya vagy téves jelölése;

egyéb írásjelek hiánya vagy téves jelölése.

Azonos szóalakban ugyanaz a hiba csak egyszer számolandó!
Ha egy szóalakban magán- vagy mássalhangzó időtartam-tévesztése és egybe- vagy különírási hiba is található, akkor ezek külön-külön hibapontok (2+2 vagy 3+2 hibapont).
A hibapontokat az 50-ből vonjuk le, 0 alá nem megyünk.
Egyéb megjegyzések:
A szövegben központozási alternatívák (vessző és/vagy közbeékelődés jele) csak az első mondatban fogadhatók el.
A második mondatban Mikes Pál után is lehet vessző.
A számok betűvel írása is elfogadható.
A Mikes család kötőjelezése 2 hp.
Thököly nevében a h elhagyása 1 hp, y helyett i 1 hp.
Rákóczi nevében cz helyett c 1 hp, i helyett y 1 hp.
A „Törökországi levek” idézőjelben írva is elfogadható, de csak akkor, ha alul kezdi az idézést.
Az idegen városnevek írásában, ha egy -l mássalhangzóval írta, arra egy hibapontot számoljunk, de ha a kötőjelezésnél rontott, az két hibapont.
Az Új magyar irodalmi lexikonban tulajdonnévben, ha minden szót nagy kezdőbetűvel írt, akkor is csak 1x3 hp számolható
(Feladatlap)
1.
víg-o-pe-ra-i       bri-dzsel     Gaá-lék   Csík-szent-im-re        or-chi-de-a 
Minden helyesen elválasztott szó 1-1 pont.                                              
                                                                                                                                     Összesen 5 pont.
2.
periodikus, TÍZES, INKVIZÍCIÓ, BŰNHŐDIK, szerviz, BÖLCSŐDE, dicséretes, revü, HÚGOCSKÁM,             lámpabura
Mindegyik helyes jelölés 1-1 pontot ér. A helytelen jelölések 1-1 pont levonással járnak.   
                                                                                                                        Összesen 10 pont.            
3.
uJJnyi (j)    áLLvány     monograM (m)  aGancs     máLLik    aKKumulátor   feNséges   nőJ   zöldeLL              hanyaTlik
Mindegyik helyes jelölés 1-1 pontot ér. 
                                                                                                                       Összesen 10 pont.                                                                                     
4.
zöreJ, peLYhes,   reJtéLY,  foJtogat,    meLYek, 
tavaLY,   aszáLY,   muszáJ, erekLYe,   karéJ,
 lakáJ,    maláJ ,   suLYkol,    böJt,     moLY
Mindegyik helyes jelölés 1-1 pontot ér. 
                                                                                                                        Összesen 15 pont.
5.
észszerű ÉSSZERŰ
JUHVAL  juhhal
vállap  VÁLL-LAP
eféle  EFFÉLE
sahval  SAHHAL
fénnyaláb FÉNYNYALÁB
IVETTEL  Ivett-tel
effelé  EFELÉ
dzsesszerű DZSESSZ-SZERŰ
GALLYAL  gally-lyal

Mindegyik pár helyes megoldása 2-2 pontot ér.
                                                                                                                                    Összesen 20 pont.
 6.
Mi leSZ, lőTök már?                                                                             (2 pont)
Most jöSSZ vagy mész?                                                                        (1 pont)
Ne ríJ tovább!                                                                                       (1 pont)
Eredj, és jól nyiSd meg a csapot, hogy erősen foLYJék a víz!    (2 pont)
Nem tanácsolom, hogy elkülDD a levelet!                                           (1 pont)
LáSD be, hogy téveDTél!                                                                     (2 pont)
Ne eDDZél túl sokat!                                                                            (1 pont)
HaGYJátok abba!                                                                                 (1 pont)
Ne hiGGYetek nekem!                                                                          (1 pont)
A báty ügyesen játSSZa a MEG NEM ÉRTETT tehetség szerepét.   (3 pont)

Mindegyik hiba javítása1-1pontot ér. A kiemelteken kívüli „javítások” -1-1 pontot érnek. Mínuszba azonban nem megyünk.
                                                                                                                                    Összesen 15 pont.
7.
UNOS-UNTALAN
SÍRVA-NEVETVE
LELKIISMERET-FURDALÁS   
IDE-ODA TEKINGET    
TANÁR ÚR 
KUTYA-MACSKA BARÁTSÁG 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS,
IDŐJÁRÁS-JELENTÉS
TEREFERE
CIRÓKA-MARÓKA

Mindegyik helyes jelölés 1-1 pontot ér. 
                                                                                                                        Összesen 10 pont.
8.
KELETI, KÁRPÁTOK            Keleti-Kárpátok             keleti-kárpátoki
UDVAR, HELY, SZÉK            Udvarhelyszék                 udvarhelyszéki
SZENT, ANNA, TÓ                     Szent Anna-tó                  Szent Anna-tói, Szent Anna-tavi
FELSŐ, TISZA, VIDÉK              Felső-Tisza-vidék             felső-Tisza-vidéki
MAROS, KÖRÖS, KÖZE           Maros-Körös köze            Maros-Körös közi
RIO, DE, JANEIRO                     Rio de Janeiro                   Rio de Janeiró-i

Mindegyik teljesen helyes név 1-1 pontot ér. 
                                                                                                                        Összesen 12 pont.


9.
7000437  hétmillió-négyszázharminchét
2584        kétezer-ötszáznyolcvannégy
1982        ezerkilencszáznyolcvankettő

Mindegyik helyes forma 1-1 pontot ér. 
                                                                                                                        Összesen 3 pont.


Összesítés:
Tollbamondás:                                                                   50 pont
Feladatlap: 5 + 10 + 10 + 15 + 20 + 15 + 10 + 12 + 3 = 100 pont
Összesen:                                                                           150 pont

 

A tollbamondást és a feladatlapot készítette:

Cs. Nagy Lajos (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvi Tanszék)
N. Császi Ildikó (Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék)

 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/