Ma 2020. február 23., vasárnap, Alfréd napja van.

Főmenü

Versenyek

 

Versenyek feladatlapjai

 

Implom József Helyesírási Verseny középiskolásoknak, országos döntő, 2010.

 

TOLLBAMONDÁS

A legnagyobb székely, Orbán Balázs (,) Magyarország újjászületésének korszakában, 1829-ben látott napvilágot, midőn a legnagyobb magyar, Széchenyi István (,) éppen a Hitel című munkáját írta. Apja, Orbán János (,) a francia háborúk katonatisztje, anyja német-olasz vagy görög családból származott. Iskoláit Udvarhelyen végezte, de már 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét. Családjával Konstantinápolyba utazott, hogy a velencei származású nagymama örökségét átvegye. Felhasználva a lehetőséget beutazta a Közel-Keletet. Eljutott Egyiptomba, ahol megmászta a piramisokat. A Szentföldön bejárta a bibliai helyeket. Megfordult Kis-Ázsiában is, ahol tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit. Athénban szerzett tudomást a magyar forradalomról. Egy szabadcsapattal indult haza, közben azonban a szabadságharc elbukott. Ezután a magyar emigránsokat segítette szállással és munkahellyel.
Élete meghatározó élménye volt, hogy találkozott Kossuthtal. Megismerkedhetett Petőfi barátjával, Teleki Sándorral, sőt az emigrációban élő Victor Hugóval is.
1859-ben térhetett haza. Ezután bejárta az egész Székelyföldet. Eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt, rajzolt, fényképezett. Munkája eredményeként 1868 és 1873 között hat kötetben adta ki főművét, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címen. Közben az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott: történelmi tanulmányokat írt, sok újságcikket közölt az ellenzéki lapokban.
Szejkefürdő Székelyudvarhelytől 4 km-re északnyugatra a Sós-patak kies völgyében található. 1850-ben már vesszőfonatos fürdőmedence állt itt, melyet 1871-ben Orbán Balázs vett meg és korszerűsített: fürdőket, vendéglőket, szállodát építtetett. Az épületekből mára csak a gondnoki ház maradt, a többit 1941-ben (,) az országút építésekor lebontották. Itt, egykori birtokán van a Székelyföld leírójának hét székely kapuval díszített síremléke.
50 pont


FELADATLAP


1. Pótold az ékezeteket, ahol szükséges!

novekednek            dulöngél             lovöldöz             huzodik               koröztette
    turáztok           gyuljön            fujdogál                 tundöklik               bujkál
10 pont

 2.  Írd a pontok fölé az alábbi nevek -s képzős alakját!

Voltaire                            ………………………………….…………..….
Bánffy                              …………………………………………………..
Batthyány                       ……………………………………………………
Móricz                             …………………………………………………..
Rousseau                           …………………………………………………
Ilosvai Selymes Péter       ………………………………………………….
12 pont

3. Illeszd a mondatba a megadott szerkezeteket!

    ki + ki + néznek
A vonatból az utasok az ablakon…………………….……………………… .

    le + föl + sétált
Az oroszlán a ketrecében   ………………………………………………….. .

    előre + hátra + futkosva
A kutya  ………………………………………….. ugatta a postást.

    oda + és + vissza +  hajló
Az  erdei ösvényen az…………………………………….ágak akadályozták a sétát.

    össze + vissza + vásárolnak
Karácsonykor sokan  …………………………………  mindent.
15 pont

4. A helyesírási szabályokat figyelembe véve írd le az SMS-üzenetet! 

Jajdeörülökmeganyuis.Meikvonataljösz?Mindenjót.Áron

………………………………………………………………………………………………

5 pont

5. Egybe vagy külön?  Írd be a megfelelő alakot a pontok helyére!

    mint + ha
Úgy tett, ………………….. megsértődött volna.
Okosabb, ha marad, ……………………….. most elindul.

    de + hogy + is + nem
………………………………… megyek a bálba!
Végre kitaláltam, …………………………. jutott eszembe eddig a megoldás?

akár + csak
Olyan a szeme, ……………………….. az édesapjáé.
…………………………. egy vonat is járna!

úgy + sincs
………………………… otthon, hiába telefonálsz.
Így sincs ereje, meg …………………………...
 
már + mint
A tavasz első hírnöke, ………………………….. a hóvirág, kidugta a fejét.
Régi diákunk ………………………….. tanár lépett be az osztályba.
15 pont


6. Húzd alá a hibásan írt mondatokat! Írd le őket helyesen az üresen hagyott helyre!

Meg van fél kiló is a szőlőfürt. Fölfogja a feladatot. Leszokott menni a lépcsőn. 
Elhagyta veszni a kesztyűjét. Beengedték a cicát a konyhába. Meg van oldva a feladat. 
Fölakarja venni a sapkáját.  Leszokott a kóláról.  Be engedték jönni a cicát a konyhába.
 El hagyta a kesztyűjét.
…………………………………………………………………………………………………………
15 pont

7. Javítsd ki a hibákat! Írd le helyesen a hibás szavakat!
A folyó egy kiszögelés után torkolik a tengerbe. A vámosok felbonttatták a csomagjukat a repüllőtéren. Tetlegességé fajult a vita. Brosszerű díszt visellt.
…………………………………………………………………………………………………………………………
8 pont

8. Írd le helyesen az újságcímeket és a megadott toldalékkal alkotott formájukat!

vásárhelyihírlap + -ban
…………………………………………………………………………………………………..
székelyföld + -beli
…………………………………………………………………………………………………..
szatmárifrissújság + -beli
…………………………………………………………………………………………………..
háromszék + -ben
…………………………………………………………………………………………………..
napsugár + -beli
…………………………………………………………………………………………………..
10 pont

9. Írd a kipontozott helyre az alábbi szavak, kifejezések szabályos rövidítéseit!

általános ………..…, Celsius-fok ………..……., északkelet ……….…….,

 Krisztus előtt………. ……….., kilométer ……………
5 pont

10. Válaszd ki és írd le helyesen a hibásan írt, számokat tartalmazó kifejezéseket!
2009 dec 20.-án       tízmillió      Virág utca 16-18 III. 15-ből      
 XV kerület        fél négy tájban 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5 pont
   100 pont

 

JAVÍTÓKULCS

TOLLBAMONDÁS
A tollbamondás menete:
1. felolvasás normál beszédtempóban
2. a szöveg tartalmára irányuló kérdezési lehetőség
3. értelmi szakaszonkénti diktálás
4. felolvasás normál beszédtempóban
5. A bekezdéseket a diktálás minden fázisában mondjuk be!


A helyesírási típushibák pontozása

Durva hiba (3 pont)
1. a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban (újjászületésének, forradalomról, szabadcsapattal, szerzett, elbukott, segítette, szállással, munkahellyel, megismerkedhetett, kiépített, dolgozott, újságcikket, ellenzéki, vesszőfonatos, állt, itt, vett, korszerűsített, szállodát, építtetett, díszített stb.)
2. az összeolvadás (barátjával), a részleges hasonulás (azonban, végezte, adta stb.)
3. kis és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek (pl. Orbán Balázs, Magyarország, Széchenyi István, Hitel, Orbán János, Udvarhelyen, Konstantinápolyba, Közel-Keletet, Egyiptomba, Szentföldön, Kis-Ázsiában, Athénban, Kossuthtal, Petőfi, Teleki Sándorral, Victor Hugóval, Szejkefürdőn, Sós-patak), melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képzett melléknév (pl. francia, görög, magyar, székely; velencei) esetében
4. igekötős igék, igei származékok hibás egybe-, illetve különírása (elhagyta, átvegye, beutazta, eljutott, megmászta, bejárta, megfordult, elbukott, lebontották; indult haza, térhetett haza, adta ki, vett meg; újjászületésének stb.)
5. az ly - j tévesztése közhasználatú szótőben és toldalékban, az ly - j hiánya vagy kiejtés szerinti jelölése (székely, újjászületésének, munkáját, katonatisztje, Udvarhelyen, szülőföldjét, családjával, Konstantinápolyba, helyeket, munkahellyel, rajzolt, újságcikket, Szejkefürdő, leírójának; kies stb.)

Súlyos hiba (2 pont)
1. közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása (napvilágot, katonatisztje, szülőföldjét, Szentföldön, szabadcsapattal, szabadságharc, főművét, újságcikket, északnyugatra, vesszőfonatos, fürdőmedence, országút, síremléke; természeti ritkasághoz, hat kötetben, gondnoki ház, székely kapuval stb.)
2. közhasználatú szavak elválasztása
3. magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban (újjászületésének, írta, háborúk, szülőföldjét, kultúra, segítette, meghatározó, főművét, kiépített, Szejkefürdőn, újságcikket, vesszőfonatos, fürdőmedence, vendéglőket, országút, díszített stb.)
4. mondatkezdő nagybetű tévesztése
5. Tulajdonnevekben előforduló kötőjelezés, illetve egybeírás tévesztése (Sós-patak, Victor Hugóval, Kossuthtal, Kis-Ázsiában, Közel-Keletet)

Egyéb hiba (1 pont)
1. nem közhasználatú szavak durva és súlyos hibái (emigrációban, német-olasz, antik görög, emigránsokat Victor, Victor Hugóval stb.)
2. közszók kezdőbetűjének tévesztése (pl. székely, antik, bibliai helyeket /ha nagybetűvel írta/)
3. több elemből álló tulajdonnév A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból 
4. betűtévesztés
5. Központozási hiba (darabonként 1-1 pont)
• mondatzáró írásjelek;
• tagmondatok közötti írásjelek;
• mondatrészek közötti írásjelek hiánya vagy téves jelölése;
• egyéb írásjelek hiánya vagy téves jelölése.

Azonos szóalakban ugyanaz a hiba csak egyszer számolandó!

Ha egy szóalakban magán- vagy mássalhangzó időtartam-tévesztése és egybe- vagy különírási hiba is található, akkor ezek külön-külön hibapontok (2+2 vagy 3+2 hibapont).

A hibapontokat az 50-ből vonjuk le, 0 alá nem megyünk.

Egyéb megjegyzések:
Az első és második mondat tulajdonneves értelmezői a diktálástól függően lehetnek vesszővel elválasztott mondatrészek. Ha szünetet tartunk, akkor vesszőt kell tenni, ha nem, akkor vessző nélkül írandó.
A számok betűvel írása is elfogadható.
Az utolsó bekezdés első sorában az északnyugatra elfogadandó rövidítve is, de csak így: ÉNy-ra


FELADATLAP

1. Pótold az ékezeteket, ahol szükséges!
nÖvekednek, dÜlöngél, lÖvöldöz, hÚzÓdik, kÖröztette, tÚráztok, gyŰljön, fÚjdogál, tÜndöklik, bujkál
10 javítandó hely nagybetűvel kiemelve a szavakban 1-1 pont.  
                            A bujkál helyes a feladatban. Annak „javítása” -1 pont.                        

összesen 10 pont
2.    Írd a pontok fölé az alábbi nevek -s képzős alakját!
Voltaire                                    voltaire-es
Bánffy                                      bánffys vagy bánffyas
Batthyány                                batthyánys
Móricz                                     móriczos
Rousseau                                  rousseau-s
Ilosvai Selymes Péter              Ilosvai Selymes Péter-es
Minden helyes megoldás 2 pont. Bármilyen hiba esetén 0 pont.              12 pont

3.    Illeszd a mondatba a megadott szerkezeteket!
A vonatból az utasok az ablakon ki-kinéznek.
Az oroszlán a ketrecében le-föl sétált.
A kutya  előre-hátra futkosva ugatta a postást.   
Az erdei ösvényen az oda- és visszahajló ágak akadályozták a sétát.  
Karácsonykor sokan összevissza vásárolnak mindent.
Minden helyes megoldás 3 pont.  Bármilyen hiba esetén 0 pont.              15 pont

4. A helyesírási szabályokat figyelembe véve írd le az SMS-üzenetet!

Jaj (,)  de  örülök , meg  anyu (Anyu)  is. (!)  MeLYik   vonaTTal   jöSSZ?   Minden   jót !   Áron
A szóközök jelöléséért nem jár pont. Pontot ér viszont: örülök után vessző és a jót utáni felkiáltójel.   
5 pont
5. Egybe vagy külön?  Írd be a megfelelő alakot!

    mint + ha
Úgy tett, mintha megsértődött volna.
Okosabb, ha marad, mint ha most elindul.

 de + hogy + is + nem
Dehogyisnem megyek a bálba!
Végre kitaláltam, de hogy is nem jutott eszembe eddig a megoldás?

akár + csak
Olyan a szeme, akárcsak az édesapjáé.
Akár csak egy vonat is járna!

úgy + sincs
Úgysincs otthon, hiába telefonálsz.
Így sincs ereje, meg úgy sincs.

már + mint
A tavasz első hírnöke, mármint a hóvirág, kidugta a fejét.
Régi diákunk már mint tanár lépett be az osztályba.
Minden helyes megoldás 1,5 pont.  Bármilyen hiba esetén 0 pont.            15 pont
6. Húzd alá a hibásan írt mondatokat! Írd le őket helyesen az üresen hagyott helyre!

Leírandó mondatok:
Megvan fél kiló is a szőlőfürt.
Le szokott menni a lépcsőn.
El hagyta veszni a kesztyűjét.
Föl akarja venni a sapkáját.
Elhagyta a kesztyűjét.
Nem kell leírni:
Fölfogja a feladatot.
Beengedték a cicát a konyhába.
Meg van oldva a feladat.
Leszokott a kóláról.
Be engedték jönni a cicát a konyhába.

Minden helyesen leírt javítandó mondat 3 pont. Minden hibásan javított mondat -3 pont. 0 alá nem megyünk! 
15 pont
7. Javítsd ki a hibákat!
A folyó egy kiszögeLLés után torkoLLik a tengerbe. A vámosok felbonTatták a csomagjukat a repüLőtéren. TeTTlegesséGGé fajult a vita. BroSS-SZerű díszt viseLt.
8 javítandó hely nagybetűvel kiemelve a szavakban 1-1 pont, összesen      8 pont

8. Írd le helyesen az újságcímeket és a megadott toldalékkal alkotott formájukat!

Vásárhelyi Hírlap                   Vásárhelyi Hírlapban
Székelyföld                             Székelyföld-beli
Szatmári Friss Újság              Szatmári Friss Újság-beli
Háromszék                             Háromszékben
Napsugár                                Napsugár-beli
Minden helyes alapalak és minden helyesen toldalékolt forma 1-1 pont,
 összesen   10 pont

9. Írd a kipontozott helyre az alábbi szavak, kifejezések szabályos rövidítéseit!
       ált.      ºC      ÉK     Kr. e.   km
Minden helyes megoldás 1 pont.                                                 5 pont

10. Válaszd ki és írd le helyesen a hibásan írt, számokat tartalmazó kifejezéseket!
2009. dec. 20-án        tízmillió [ez helyes a lapon!]         Virág utca 16–18. III. 15.-ből
XV. kerület (ker.)                                               fél négy tájban  [ez helyes a lapon]     
A helyesen kiválasztott alak megfelelő javítása 1-1 pontot ér. A helyes alakok változatlanul hagyása szintén 1-1 pont.           
5 pont

Összesítés:
Tollbamondás:                                                                       50 pont
Feladatlap: 10+ 12 + 15 + 5 + 15 + 15 + 8 + 10 + 5 + 5 =  100 pont
          150 pont

 

A tollbamondást és a feladatlapot készítette:

Cs. Nagy Lajos (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvi Tanszék)
N. Császi Ildikó (Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék)

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/