Ma 2020. február 23., vasárnap, Alfréd napja van.

Főmenü

Versenyek

Versenyek feladatlapjai

Implom József Helyesírási Verseny - országos döntő, 2011.

 


A tollbamondást és a feladatlapot készítette: Cs. Nagy Lajos és N. Császi Ildikó

TOLLBAMONDÁS

Kriza János néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius püspök a székelyföldi Nagyajtán született 1811. június 28-án. 1820-tól Torockón, 1825-től Székelykeresztúron, 1829-től pedig Kolozsvárt tanult. 1833-tól az unitárius főiskolán filozófiát és jogot hallgatott. 1835 és 1837 között a berlini egyetemen folytatta tanulmányait. Ekkor ismerkedett meg a Grimm-testvérek Német mitológia című munkájával. Ez a mű irányította rá Kriza figyelmét a népköltészetre. 1838-ban a kolozsvári unitárius egyházközség lelkésze és a főiskola tanára lett. 1861. július 1-jén a tordai zsinaton püspöknek választották. Felekezetének püspöki tisztét egészen haláláig, 1875. március 26-ig töltötte be.
Egyetemi évei alatt több nyelvet is megtanult: németet, angolt és franciát. Külföldi írók, költők műveit ültette át anyanyelvére. A fordítások mellett önálló versekkel is jelentkezett a korabeli antológiákban. A dal mellett az epigramma volt kedvenc műfaja, mellyel gyakran fejezte ki mondanivalóját. Igazán maradandót azonban népdalaiban alkotott. Kriza költészetének legsikerültebb darabjai katonadalai: Erdővidék az én hazám, Szegény székely nótája stb.
Kriza kora ifjúsága óta gyűjtötte a székely népköltészet termékeit. 1863-ban jelent meg a Vadrózsák, első modern szempontú népköltési kiadványunk. A mű az eredeti kiejtéshez híven közli a népi alkotások szövegét, megőrizve a tájszólást. Gyűjtése kiterjedt a népköltészet egész körére: a dalok mellett balladák, regösénekek, mondókák, közmondások, népmesék sorakoznak a kötetben. A könyv végén tájszótárt is találunk. A gyűjtemény legnagyobb érdeme a székely népballadakincs felfedezése és közzététele.
Irodalmi és néprajzkutatói munkásságának köszönheti a magyar tudós társaságbeli levelező tagságát, melyet 1841-ben szavazott meg számára a társaság. Később a Kisfaludy Társaság rendes tagjává választotta.
Kriza János emlékét ma intézmények és versenyek is őrzik: pl. a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság, a Kriza János országos ballada- és mesemondó verseny stb.


F e l a d a t l a p

1. Milyen sorrendben következnek az alábbi verscímek az Arany János-kötet betűrendes
tartalomjegyzékében? Számozással jelöld a helyes sorrendet!
.......... A nagyidai cigányok       .......... A tölgyek alatt
.......... A tudós macskája          .......... Az ihlet perce
.......... Ártatlan dac                   .......... Az elhagyott lak
.......... Ágnes asszony              .......... A walesi bárdok
.......... A fülemüle                     .......... A bajusz
5 pont

2. Melyik a helyes? Húzd alá a helyes változatokat! Foglald 1-1 rövid mondatba őket!
hébehóba            hébe-hóba             hébe hóba
fennmarad           fenn-marad            fenn marad
herce-hurca         hercehurca            herce hurca
egyet-ért             egyetért                egyet ért
ákombákom        ákom-bákom         ákom bákom
aranykaróra         arany-karóra          arany karóra
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
18 pont

3. Készíts párbeszédet a folyamatos szövegből! Tedd ki a megfelelő írásjeleket is!
Karcsi mit csináltál a kucsmáddal
Édesanyám én nem vagyok hibás a gyerekek elvették és futballoztak vele
És persze te csak álltál és nézted mi
Nem dehogy Én voltam a kapus
17 pont

4. Mi van mögötte? A kiejtett formát írtuk szögletes zárójelbe. Milyen szavakat rejtettünk el? Foglald mondatba őket!
[fogattak] …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
[élezd]……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
[pontya]…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
[könyvel]………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
[áld]……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
11 pont

5. Mindegyik elválasztás helyes? Indokold állításodat az elválasztott formák rokon v. ellentétes jelentésű megfelelőinek leírásával!
bor-za-lom .................................................................................................................................................
borz-a-lom .................................................................................................................................................
me-gint ......................................................................................................................................................
meg-int .....................................................................................................................................................
fö-lül ..........................................................................................................................................................
föl-ül .........................................................................................................................................................
leg-e-lő-re ..................................................................................................................................................
le-ge-lő-re ..................................................................................................................................................
hő-sé-nek ...................................................................................................................................................
hős-é-nek ...................................................................................................................................................
5 pont

6. Írd be az alábbi szavakba a j hangot jelölő betűt!
zsiva… mu…a má…va taré… pe…va
csa…ka dö…f muszá… se…pít hé…a
5 pont

7. Alkoss földrajzi neveket az alábbi szóelemekből, és írd le a nevek –i, (-beli) képzős származékait is!
ERDÉLYI, KÖZÉPHEGYSÉG……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ÉSZAK, KELETI, KÁRPÁTOK…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
SAN, MARINO, KÖZTÁRSASÁG……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
TORDA, ARANYOS, VÁRMEGYE…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
KIRÁLY, HÁGÓ…………………………………………………………………………………………
10 pont

8. Játsszunk Liszttel vagy liszttel! Kösd össze a két oszlop elemeit, és írd le őket helyesen!
 

Liszt múzeum
érzékeny
ellátás
est
fogyasztás
liszt hagyaték
csomó
rapszódia
év
díj


10 pont

9. Ahol szükséges, tedd ki a megfelelő ékezeteket!
furkál, sugó, fotoriporter, simára, szubtropus, videomagnó, randevu, kaszkadör, ironikus, huszas
5 pont

10. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú mássalhangzókat!
autogra… (m)               szu…erál (g)                  pa…íroz (sz)          bara… (k)           a…igátor (l)
venti…átor (l)                ma…íroz (sz)                 ba…ancs (k)          a…rakció (t)       inte…igens (l)
10 pont

11. Chatelés közben sokszor használtok ilyen rövidítéseket. A következő mondatokat írd le úgy, hogy a nagymamád is megértse!
A 7végén +kap6sz a Itól 1 Gpet. +6ó a I 5lete, mert .osan ilyen Gp –zott. Mindig Mlékeztetni fog a Gp I 6ártalan xeretetére.
4 pont
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


JAVÍTÓKULCS

Készítette: Cs. Nagy Lajos és N. Császi Ildikó

TOLLBAMONDÁS

A tollbamondás menete:
1. felolvasás normál beszédtempóban
2. a szöveg tartalmára irányuló kérdezési lehetőség
3. értelmi szakaszonkénti diktálás
4. a bekezdések bemondása a diktálás minden fázisában
A helyesírási típushibák pontozása
Durva hiba (3 pont):
1. a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban: Székelykeresztúron, Kolozsvárott, hallgatott stb.
2. az összeolvadás, a részleges és teljes hasonulás: egyházközség, azonban, mellyel, versekkel stb.
3. kis és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek, melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képzett melléknév esetében;
– tulajdonnevesítés hibái: tordai zsinat, főiskola, társaság, kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság stb.
– tulajdonnevek hibái: Kriza János, Nagyajtán, Német mitológia, Szegény székely nótája, Vadrózsák, Kriza János Néprajzi Társaság, Kisfaludy Társaság stb.
4. igekötős igék, igei származékok hibás egybe-, illetve különírása (ismerkedett meg, megtanult, ültette át, megőrizve stb.
5. az ly - j tévesztése közhasználatú szótőben és toldalékban, az ly - j hiánya vagy kiejtés szerinti jelölése (székelyföldi, Székelykeresztúr, mellyel, tájszólást, nótája, gyűjtése stb.)
Súlyos hiba (2 pont):
1. közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása: kora ifjúsága óta, levelező tagság, mesemondó versenyt, irodalmi és néprajzkutatói (tapadó kötőjel az első szónál) regösének, közzététele stb.
2. közhasználatú szavak elválasztása
3. magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban: műfordító, című, irányította, gyűjtötte, gyűjtése, gyűjtemény, regösének, őrzik stb.
4. mondatkezdő nagybetű tévesztése
5. Tulajdonnevekben előforduló kötőjelezés, illetve egybeírás tévesztése: Grimm-testvérek, Kisfaludy Társaság (kötőjellel), társaságbeli (kötőjellel)
Egyéb hiba (1 pont):
1. nem közhasználatú szavak durva és súlyos hibái: Grimm-testvérek
2. közszók kezdőbetűjének tévesztése: unitárius főiskolán, kolozsvári unitárius egyházközség, zsinaton, németet, angolt, franciát, korabeli antológiákban stb.
3. több elemből álló tulajdonnév: magyar tudós társaságbeli
4. betűtévesztés
5. Központozási hiba (darabonként 1-1 pont)

  • mondatzáró írásjelek;
  • tagmondatok közötti írásjelek;
  • mondatrészek közötti írásjelek hiánya vagy téves jelölése, pl. a stb. elé kitett vessző;
  • egyéb írásjelek, pl. dátum írásjelének hiánya vagy téves jelölése;
  • a bekezdés nem jelölése a bemondás ellenére.

Azonos szóalakban ugyanaz a hiba csak egyszer számolandó (pl. Kryza)! A gyűjtötte, gyűjtése, gyűjtemény szavak nem azonos szóalakok, még ha ugyan azonos is a tövük.
Ha egy szóalakban magán- vagy mássalhangzó időtartam tévesztése és egybe- vagy különírási hiba, valamint tulajdonnévírás szabálytalansága is található, akkor ezek külön-külön hibapontok (2+2 vagy 3+2 hibapont).
A hibapontokat az 50-ből vonjuk le, 0 alá nem megyünk.
Egyéb megjegyzések:
A számok betűvel írása is elfogadható.
A című rövidítve (c.) is elfogadható.
A művek címe idéző jelbe téve nem hibás: „Német mitológia”, „Erdővidék az én hazám”, „Szegény székely nótája” „Vadrózsák”.
1835 és 1837 között – nem kell pont a számok után!
1835 és 1837 között, a berlini egyetemi évek alatt ismerkedett meg a Grimm-testvérek Német mitológia című munkájával. „a berlini egyetemi évek alatt” rész értelmezője az előző névutós szerkezetnek, a felolvasásnak megfelelően nem lehet közbeékelődésnek jelölni, tehát az alatt után nem teszünk vesszőt. Mondatban a kiemelt részben nincs központozási jel.
Az 1875. március 26-ig forma mellett elfogadható még az 1875. március 26-áig forma is, a -káig viszont nem.
Megjegyzés az intézményszerű nevek (eseménynevek, rendezvénynevek) helyesírásához.
Az intézményszerű rendezvénysorozatnak, rendezvénynek azokat nevezik, amelyek rendszeresen ismétlődnek, nemzetközi vagy országos méretűek. De a magyar nyelv hete rendezvény nevét mégis kis kezdőbetűkkel írják. Az írásgyakorlat ebben az esetben azonban már hajlik a nagy kezdőbetűs írásra. „Nyelvi szempontból […] bizonytalanságot okozhat az is, ha egy rendezvény hivatalos nevet kap.” Pl. Implom József helyesírási verseny. Még nem intézményesült ugyan, de identifikáló tulajdonnévi megnevezéssel rendelkezik. Az ilyen alakulatok (Nagy J. Béla helyesírási verseny, III. országos dialektológiai szimpózium) nem tulajdonnévi részének nagy kezdőbetűs írása igen gyakori, helyesírási szempontból nem tekinthető hibának (vö. Osiris 141).
„Az ilyen rendezvények nevében megengedhető a csupa nagy kezdőbetű használata […] különösen kiemelt helyzetben, meghívón, feliraton stb.” (Osiris 221).
Tehát a Kriza János országos ballada- és mesemondó verseny írása helyes így is: Kriza János Országos Ballada- és Mesemondó Verseny. A kevert írásmódot nem fogadtuk el.

FELADATLAP

1. Milyen sorrendben következnek az alábbi verscímek az Arany János-kötet betűrendes tartalomjegyzékében? Számozással jelöld a helyes sorrendet!
......4.... A nagyidai cigányok            ......6.... A tölgyek alatt
.....7..... A tudós macskája              ....10..... Az ihlet perce
.......5... Ártatlan dac                       .....9..... Az elhagyott lak
…..3...... Ágnes asszony                   ....8..... A walesi bárdok
.....2..... A fülemüle                          .....1..... A bajusz
Teljesen helyes megoldás esetén: 5 pont. Akár 1 hiba esetén is 0 pont.

2. Melyik a helyes? Húzd alá a helyes változatokat! Foglald 1-1 rövid mondatba őket!
hébehóba               hébe-hóba                   hébe hóba
fennmarad              fenn-marad                    fenn marad
herce-hurca            hercehurca                  herce hurca
egyet-ért                egyetért                       egyet ért
ákombákom         ákom-bákom                  ákom bákom
aranykaróra            arany-karóra                  arany karóra
A helyesek megtalálása 1-1 pont (9 pont) + a hibátlan mondatba foglalás 1-1 pont. A mondatban egyéb hiba sem lehet! (9 pont) = 18 pont
Minden hibás aláhúzás -1 pont.

3. Készíts párbeszédet a folyamatos szövegből! Tedd ki a megfelelő írásjeleket is!
− Karcsi, mit csináltál a kucsmáddal?
− Édesanyám, én nem vagyok hibás, a gyerekek elvették, és futballoztak vele.
− És persze, te csak álltál, és nézted, mi?
− Nem, dehogy! Én voltam a kapus.
Minden központozási jel – a párbeszédjeleket is beleértve – 1-1 pont = 17 pont.

4. Mi van mögötte? A kiejtett formát írtuk szögletes zárójelbe. Milyen szavakat rejtenek? Foglald mondatba őket!
fogattak, fogadtak
éleszd, élezd
pontya, pontja
könyvel, könyvvel
áld, álld, áldd
Minden szó + mondat 1-1 pont = 11 pont. Minden egyéb hiba -1 pont.

5. Melyik elválasztás helyes? A helyesnek tartott elválasztott formákat értelmezd rokon vagy ellentétes jelentésű szóval, illetve kifejezéssel!
bor-za-lom ’szörnyűség’ − borz-a-lom ’a borz fészke’, me-gint ’ismét’ − meg-int ’megfenyít’,
fö-lül ’nem alul’ − föl-ül ’lefekszik’,
leg-e-lő-re ’élre’, ’első helyre’ − le-ge-lő-re ’mezőre’, ’rétre’,
hő-sé-nek ’főszereplőjének’, ’vitézének’ − hős-é-nek ’eposz’, ’hősköltemény’
Szópáronként 1-1 pont. Minden egyéb hiba -0,5 pont. 5 pont

6. Írd be az alábbi szavakba a j hangot jelölő betűt!
zsivaj, mulya, mályva, taréj, pelyva,
csajka, dölyf, muszáj, selypít, héja
Minden helyes megoldás 0,5 pont = 5 pont

7. Alkoss földrajzi neveket az alábbi szóelemekből, és írd le a nevek -i képzős származékait is!
Erdélyi-középhegység – erdélyi-középhegységi
Északkeleti-Kárpátok – északkeleti-kárpátoki
San Marino Köztársaság – San Marino köztársaságbeli
Torda-Aranyos vármegye − Torda-Aranyos vármegyei
Király-hágó − király-hágói
Minden hibátlan alak 1-1 pont. Összesen 10 pont.

8. Játsszunk Liszttel vagy liszttel! Kösd össze a két oszlop elemeit, és írd le őket helyesen!
Liszt-múzeum, Liszt-est, Liszt-hagyaték, Liszt-rapszódia, Liszt-év, Liszt-díj;
lisztérzékeny, lisztellátás, lisztfogyasztás, lisztcsomó
Minden helyes összekötés + az alak helyesen írása 1-1 pont = 10 pont.

9. Ahol szükséges, tedd ki a megfelelő ékezeteket!
furkál, súgó, fotoriporter, simára, szubtrópus, videomagnó, randevú, kaszkadőr, ironikus, húszas
Minden helyes jelölés 1-1 pont = 5 pont. A téves jelölések -1 pontot érnek. 0 alá nem megyünk!

10. Pótold a hiányzó rövid vagy hosszú mássalhangzókat!
autogram szuggerál passzíroz barakk aligátor
ventillátor masszíroz bakancs attrakció intelligens
Minden helyes jelölés 1-1 pont = 10 pont. A téves jelölések -1 pontot érnek. 0 alá nem megyünk!

11. Chatelés közben sokszor használtok ilyen rövidítéseket. A következő mondatokat írd le úgy, hogy a nagymamád is megértse!
A hétvégén megkaphatsz nagyitól egy gépet. Megható a nagyi ötlete, mert pontosan ilyen gép hiányzott. Mindig emlékeztetni fog a gép nagyi határtalan szeretetére.
Egyszerű mondat 1 pont, összetett mondat 2 pont = 4 pont
Összesítés:
Tollbamondás: 50 pont
Feladatlap: 5 + 18 + 17 + 11 + 5 + 5 + 10 + 10 + 5 + 10 + 4 = 100 pont

 

© AESz, 2008. Minden jog fenntartva. Grafika: Ördög-Gyárfás Ágota. Webdesign: http://www.voidart.ro/